موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران تجربه کشف و حل مسئله
مبتنی بر متدولوژی TRIZ
اطلاعات بیشتر