دوره‌های آموزش مهارت کشف و حل مسئله

مبتنی بر متدولوژی TRIZ

TRIZ به عنوان متدولوژی کشف و حل مسایل ابداعی شناخته می‌شود و مخاطبان ضمن آشنایی با عنوان کلی آن، از نقش آن در اختراع، پیش‌بینی تکنولوژی و یا تربیت تفکر خلاق نیز شنیده‌اند. انگیزه افراد برای یادگیری TRIZ را می‌توان در سه گروه زیر خلاصه نمود:

  1. آشنایی کلی با TRIZ؛
  2. یادگیری TRIZ در سطح کار حرفه‌ای مشاوره‌ای و پژوهشی؛
  3. یادگیری بخشی از TRIZ در ارتباط با کار حرفه‌ای فعلی خود.
75%

سمینار و کارگاه یک‌روزه: ۱۰۸

20%

دوره سطح یک: ۳۰ کارگاه

2%

دوره سطح دو: ۳کارگاه

1.5%

دوره سطح دو: ۲ کارگاه

تعداد نفراتی که در دوره‌های TRIZ موسسه مطالعات شرکت کرده اند:

6421نفر

علاقه‌مندان به فراگیری حرفه‌ای TRIZ فنی ـ مهندسی، دو مسیر یادگیری «توانمندی کشف و حل مسأله ابداعی» و «پژوهش در حوزه توسعه تئوری و متدولوژی کشف و حل مسأله ابداعی»  را طی می‌کنند تا در صورت علاقه به فعالیت حرفه‌ای در این حوزه، مهارت فعالیت در دو نقش زیر را کسب نمایند:

  • مشاور کشف و حل مسأله ابداعی: مشاور بر اساس آخرین یافته‌های علمی، به کشف و حل مسایل ابداعی سازمان‌های صنعتی و تولیدی اقدام ‌می‌کند و مسیر نهادینه‌سازی بکارگیری این متدولوژی را با توجه به شرایط خاص هر سازمان، پیشنهاد داده، اجرا می‌کند و نتایج عملکرد را در قالب گزارش‌ها یا مقالات حرفه‌ای گزارش می‌کند.
  • محقق کشف و حل مسأله ابداعی: محقق بر اساس تجربیات بکارگیری TRIZ در مسأله‌های فنی و یا در سازمان‌های صنعتی و تولیدی به ویژه با توجه به تجربیات مشاوران این حوزه، مسیر توسعه متدولوژی را پیشنهاد می‌دهد و در شرایط آزمایشگاهی نتایج آن‌ها را بررسی می‌کند و در قالب یافته‌ها در مقالات علمی ـ پژوهشی گزارش می‌کند.